skip to Main Content
0-5551-1503 ต่อ 23620

จังหวัดตาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดตาก ไดัดจัดสัมมนาโครงการสัมมนาศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก “ศูนย์กลางแห่งโอกาส ประตูขุมทรัพย์สู่อาเซียน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กทม. ทั้งนี้ สามาถรับฟังผ่านทางเว็บ สถานี NBTรายการข่าวเที่ยง NBT วันที่ 25 ก.ย.60 ช่วงเวลา 12.48.-12.50 น.

Back To Top